Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos eli RKTL on tunnettu vuodesta 2015 lähtien nimellä Luonnonvarakeskus. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos perustettiin vuonna 1971, ja se tuottaa tietoa kalasta, riistasta ja porosta, sekä näiden hyödyntämisestä vesiviljelyn ja tutkimuksen keinoin. Nykyään Luonnonvarakeskus suorittaa riista- ja kalavarojen arviointia, ennustamista ja tilastointia sekä tutkii ja hoitaa kalakantojen kunnossapitoa sekä monimuotoisuutta. Luonnonvarakeskus haluaa parantaa myös nyt ja tulevaisuudessa sekä riista että kalakantoja.

Kalantutkimus

Kalantutkimuksen tärkeänä päätavoitteena on aina ollut tuottaa elintärkeää tietoa kaloista, niiden hoidosta ja kasvatuksesta. Kalantutkimus koskee aina myös rapuja ja erilaisten vallitsevien ympäristötekijöiden vaikutusta sekä rapu- että kalakantoihin. Kalavarojen arviointi, hoitotutkimukset ja ympäristötutkimukset ovat Luonnonvarakeskuksen kolme suurinta kalantutkimuksessa käytettävää tutkimuskokonaisuutta.

Luonnonvarakeskus tutkii ja hyödyntää tutkimuksissaan myös ammattikalastajien saalismääriä, ja on kaiken muun lisäksi tehokas toimija EU:n kalakantoja koskevassa näytteenottohankkeessa.

Riistantutkimus

Luonnonvarakeskus seuraa sekä alueellisia että koko Suomen alueella tavattavia riistakantoja. Riistakantoja on tärkeää seurata maanlaajuisesti, sillä metsästys ja riistakantojen vuosittainen suunnittelu tullaan aina arvioimaan riistakantojen suuruuden perusteella.

GPS -tekniikka hyödyntää riistantutkimusta monin eri tavoin, erityisen suuri hyöty tekniikasta on harvinaisten suurpetojen seurannassa. GPS -tekniikkaa käytetäänkin nykyään yleisesti kaikenlaisissa suurpetotutkimuksissa. Tutkimusten tarkoituksena on saada luotettavaa tietoa eri eläïnlajien määrästä ja lisääntymisestä Suomessa.

Porontutkimus

Luonnonvarakeskuksen toteuttamat ja ylläpitämät porontutkimukset tuottavat runsaasti hyödynnettävää tietoa porotalouden hoidossa. Poronkasvatuksesta- ja hoidosta halutaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää toimintaa Suomessa.

Poronhoito, eli porolaitumet ja porokannat ovat tutkimusalueita, joihin panostetaan aina eniten. Porojen hoidossa laiduntutkimukset antavat tärkeää tietoa laidunten määrästä ja maankäytön vaikutuksesta eri alueilla tapahtuvaan laiduntamiseen. Porokantatutkimukset tarkoittavat aina porokantamäärien laskemista.

Vesiviljely parantaa kalastusmahdollisuuksia

Vesiviljelyn avulla voidaan tehokkaasti hoitaa kalakantojen määrää kaikissa Suomen vesistöissä, joissa vesiviljelyä harjoitetaan. Kalojen kasvatuksen avulla Suomen kalastusvesiä ia kalakantoja parannetaan entisestään, monipuolisia kalakantoja pystytään säilyttämään ja kalanviljelyä elinkeinona tukemaan. Vesiviljely antaa myös sekä tutkimuslaitoksille että yksittäisille kalastajille tärkeää tietoa, jonka avulla kalastusmahdollisuuksia ja kalastusta elinkeinona pystytään jatkuvasti kehittämään. Luonnonvarakeskus haluaa, että kalastus pysyy nykyään ja myös tulevaisuudessa yhtenä menestyvänä elinkeinona Suomessa.